Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre

Naszym celem jest rozwój gminy Dobre oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców

O NAS

O NAS

Email Drukuj PDF

Dnia 28.10.2011 r. z inicjatywy grupy mieszkańców gminy Dobre, którzy dostrzegli potrzebę integracji lokalnej społeczności wokół bieżących problemów naszej gminy, zostało powołane do życia Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre.


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w rozwój Gminy Dobre, rozumiany, jako dążenie do dobra wspólnego wszystkich jej mieszkańców. Głównymi celami realizowanymi przez organizację jest prowadzenie działalności zmierzającej do efektywnego wykorzystania środków i istniejących możliwości we wszystkich tych obszarach, które mają bezpośredni wpływ na polepszenie jakości życia mieszkańców gminy Dobre.


Stowarzyszenie pomaga w realizowaniu założonych już działań, jak również wychodzi naprzeciw istniejącym oczekiwaniom mieszkańców współdziałając w tym celu z organami władzy administracji państwowej i europejskiej, samorządami terytorialnymi, z osobami prawnymi, jednostkami edukacyjnymi, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz grupami obywatelskimi i społeczeństwem.

Organizacja realizuje swe cele poprzez charytatywną działalność swoich członków, zainteresowanych w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. W kręgu zainteresowania są działania z zakresu edukacji i wychowania; kultury i sztuki; ochrony środowiska i ekologii; porządku i bezpieczeństwa publicznego; pomocy społecznej; ale też działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i osób w wieku emerytalnym oraz szeroko pojęty rozwój infrastruktury gminnej (drogowej, wodnokanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i teleinformatycznej)


Dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia takich jak: krzewienie kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w kwietniu 2012, powołano jednostkę regulaminową - Sekcję Piłki Nożnej. Od samego początku Sekcja  za cel postawiła sobie wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w rywalizacji sportowej z rówieśnikami z miast, zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych oraz integrację społeczeństwa lokalnego. Dla zintensyfikowania działań w tych obszarach, w struktury Sekcji Piłki Nożnej, włączono działający od 2005 roku Gminny Klub Sportowy „Nojszewianka" Dobre. (dawniej „Nojszewianka” Nojszew).

Gminny Klub Sportowy „Nojszewianka" Dobre uczestniczy w rozgrywkach w siedleckiej A Klasy, B Klasy oraz prowadzi drużyny juniorów.

W maju 2012 dla zaspokojenia piłkarskich zainteresowań uczniów klas 0-6, Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dobre oraz okolicznych gmin, powołano Akademię Piłkarską GKS „Nojszewianka" DOBRE, która działa pod nadzorem Prezesa Sekcji Piłki Nożnej. Od września rozpoczeły się systematyczne treningi piłki nożnej pod okiem trenerów GKS „Nojszewianka" DOBRE.

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którym nie jest obojętna droga rozwoju, którą podąża ich „mała ojczyzna”.

Poprawiony: poniedziałek, 22 czerwca 2020 20:55