Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre

Naszym celem jest rozwój gminy Dobre oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców

STATUT

STATUT

Email Drukuj PDF

STATUT STOWARZYSZENIA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

3. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dobre.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, którymi mogą być także członkowie stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie współdziała z organami władzy administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, z osobami prawnymi, jednostkami edukacyjnymi, jednostkami gospodarczymi, środkami masowego przekazu, organizacjami społecznymi i zawodowymi, grupami obywatelskimi i społeczeństwem.

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania, o przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd.

§ 3

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków i symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie nie powołuje oddziałów terenowych.

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) rozwój gminy Dobre i podnoszenie jakości życia jej mieszkańców;

2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania;

3) prowadzenie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa;

4) inicjowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej oraz kultury, sztuki, ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt;

5) popieranie i wpływanie na rozwój infrastruktury gminy Dobre w tym infrastruktury drogowej, wodnokanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i teleinformatycznej;

6) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;

7) działalności na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;

8) działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu;

9) pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

10) przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu;

11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;

12) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;

13) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka;

14) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

16) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ochrona dziedzictwa narodowego;

 

REALIZACJA WYTYCZONYCH CELÓW

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) współpracę dla realizacji celów statutowych z innymi organizacjami;

2) współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej oraz wszystkimi szczeblami samorządu w upowszechnianiu celów i zasad stowarzyszenia;

3) wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym;

4) organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, konferencji, odczytów, pokazów szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, spotkań dyskusyjnych, akcji informacyjnych, konkursów i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego oraz innych form przekazywania i poszerzania wiedzy służących realizacji celów stowarzyszenia;

5) udział w imprezach lokalnych, regionalnych, krajowych i między krajowych takich jak: targi, konferencje, seminaria szkolenia, sympozja oraz innych formach poszerzania wiedzy służących realizacji celów stowarzyszenia;

6) organizowanie imprez kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, przeglądy, happeningi, festyny, targi, gry, pokazy i wystawy;

7) organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień;

8) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów, wystaw oraz gromadzenie środków finansowych na statutowe cele Stowarzyszenia;

9) animowanie społecznej aktywności sportowej, kulturalnej, turystycznej, charytatywnej oraz aktywności w zakresie integracji społecznej mieszkańców gminy Dobre;

10) upowszechnianie sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych, organizowanie treningów, zawodów i obozów sportowych, wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa;

11) organizowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

12) integracja mieszkańców gminy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

13) organizowanie działalności na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka;

14) organizowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych;

15) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

16) wspieranie działalności statutowej szkół i placówek oświatowych;

17) organizowanie i uczestnictwo w różnych programach służących rozwijaniu u dzieci i młodzieży z gminy Dobre aktywności naukowej, technicznej, kulturalnej, artystycznej i sportowej zmierzających do wyrównywania ich szans edukacyjnych;

18) wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

19) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury gminy;

20) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

21) organizowanie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

22) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

23) organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw;

2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi z Polski i zagranicy.

3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej polskiej i zagranicznej.

4. Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych;

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowska i akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia.

1) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów oraz wyraziła zgodę na przyjęcie członkostwa honorowego.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadawanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów.

6. Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

§ 8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

3) wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia;

4) korzystania z jego wsparcia i pomocy, zgodnie z zasadami przyjętymi w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia;

5) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków;

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

3) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

§ 9

1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie wspierający obowiązani są do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń.

3. Za zasługi dla stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 10

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje przez:

1) dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszaną na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu;

2) śmierć członka Stowarzyszenia lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok;

4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę wykluczającą, gdy członek naruszy postanowienia Statutu, nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia lub w inny sposób działa na szkodę stowarzyszenia. Uchwała zapada zwykłą większością głosów;

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są;

1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna;

§ 12

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych (organów) Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród zgłoszonych kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji organ może uzupełnić swój skład spośród członków Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Uchwały w tym przedmiocie zapadają zwykłą większością głosów członków danego organu.

§ 13

Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków władz Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos osoby kierującej pracami władz Stowarzyszenia.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i propozycji porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. Walne Zgromadzenie Członków:

1) decyduje o wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, o porządku i regulaminie obrad oraz sposobie głosowania;

2) podejmuje uchwały w zakresie merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia;

3) przyjmuje sprawozdanie i bilans Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

4) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

5) uchwala statut i przyjmuje program działania;

6) wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, uchwala budżet Stowarzyszenia;

7) udziela zgody Zarządowi Stowarzyszenia na rozporządzanie majątkiem;

8) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku;

9) rozpatruje inne wnioski zgłoszone przez Członków Walnego Zgromadzenia;

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane w każdym terminie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

3) na pisemny wniosek ponad 50% Członków Stowarzyszenia z podaniem zaproponowanego porządku obrad;

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się tylko w celu jaki został określony we wniosku.

5. Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w pierwszym lub drugim terminie.

6. W pierwszym terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością przy obecności połowy Członków Walnego Zgromadzenia, w drugim terminie, który może być wyznaczony do 30 minut później tego samego dnia Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków Walnego Zgromadzenia.

 

ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Członków do kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

3. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu w składzie pięciu członków i wybiera spośród siebie Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu, działa Zarząd dotychczasowy.

5. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

2) bieżące kierowanie działalnością stowarzyszenia;

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

5) zaciąganie zobowiązań finansowych;

6) sporządzanie planów pracy i budżetu;

7) ustalenie wysokości składek;

8) ustanowienie logo Stowarzyszenia;

9) decydowanie o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych;

10) współpraca z organami władzy i administracji terenowej i państwowej w realizacji programów zgodnych z celami Stowarzyszenia;

11) zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie działania Stowarzyszenia;

12) zawieranie umów z innymi podmiotami;

13) powoływanie specjalistycznych komisji, zespołów i sekcji dla realizacji celów statutowych;

14) przyjmowanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia;

15) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych zatwierdzanie ich regulaminów;

16) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

17) rozpatrywanie innych spraw w ramach statutowych kompetencji;

6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia mogą odbywać się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

7. W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście z głosem doradczym.

8. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony Wiceprezes lub inny wyznaczony członek Zarządu Stowarzyszenia.

9. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu.

10. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

11. Do składania wszelkich oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych stowarzyszenia wymagane jest działanie trzech członków Zarządu wtym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

12. Dla ważności innych pism i dokumentów, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

13. W przerwach między posiedzeniami Zarząd jest reprezentowany przez Prezesa.

14. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 16

1. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej w składzie trzech członków, którzy wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, po upływie kadencji do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, działa dotychczasowa Komisja.

4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia prowadzi stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, we wszystkich dziedzinach jego działalności, a w szczególności do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

1) czuwanie nad przestrzeganiem statutu oraz wykonywaniem podjętych uchwał;

2) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia;

3) wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków o udzielenie (lub odmowę) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

4) składanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z podaniem przyczyny i proponowanego porządku obrad;

5) kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia;

6) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania za swojej działalności;

7) przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków;

5. Protokoły z przeprowadzonej kontroli, podpisywane są, przez co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz przekazywane Zarządowi Stowarzyszenia.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich;

2) darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu oraz z ofiarności publicznej;

3) dotacji, subwencji, kontraktów, grantów oraz środków z funduszy publicznych;

4) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

5) wpływów z działalności statutowej;

2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia przechowywane są na samodzielnym rachunku bankowym Stowarzyszenia.

3. Niepieniężne elementy majątku Stowarzyszenia zostaną odpowiednio oznaczone i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami prawidłowej gospodarki.

4. Dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, tworzyć fundusze, lokować środki pieniężne, nabywać i zbywać udziały, akcje, papiery wartościowe i inne wartości niematerialne i prawne.

§ 18

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia określa Zarząd.

2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy trzech członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Uprawnionym do zmiany Statutu jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. Ostatnie Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną składająca się członków Zarządu Stowarzyszenia, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

POBIERZ STATUT

Poprawiony: środa, 16 maja 2012 05:56