Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre

Naszym celem jest rozwój gminy Dobre oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ

Email Drukuj PDF

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ GKS DOBRE.

Zasady ogólne

1.

Uczestnikami Akademii Piłkarskiej GKS DOBRE mogą zostać dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od przedszkola do gimnazjum z podziałem na odpowiednie grupy treningowe oraz odpowiadające stopniu zaawansowania. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny i inne formy ruchu organizowane przez Akademię mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

2.

Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Formularza Zgłoszeniowego Akademii Piłkarskiej dostępnego u trenera prowadzącego oraz na stronie internetowej: www.srdg.pl

3.

Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4.

Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności grupy treningowej.

Prawa i obowiązki uczestnika Akademii

1.

W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko uczestnicy po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który należy oddać trenerowi lub Prezesowi Stowarzyszenia lub Prezesowi Sekcji Piłki Nożnej.

2.

Uczestnik Akademii Piłkarskiej GKS DOBRE zobowiązuje się:

 • godnie reprezentować naszą Akademię zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
 • trenować w stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić korki oraz buty halowe,
 • przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
 • wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
 • być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 • w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
 • wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
 • podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
 • w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
 • sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu treningu w Akademii Piłkarskiej, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
3.

Podstawą do wzięcia udziału w turniejach , meczach i mini ligach jest regularna oraz punktualna obecność na treningach, a także zaangażowanie podczas zajęć.

4.

Każdy uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Akademii

1.

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

2.

Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3.

Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje trenera, sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 15-go dnia każdego miesiąca. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach w ciągu miesiąca. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z Prezesem Stowarzyszenia i/lub Prezesem Sekcji Piłki Nożnej.

5.

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem Stowarzyszenia i/lub Prezesem Sekcji Piłki Nożnej.

6.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

7.

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

8.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego i/lub Prezesa Stowarzyszenia względnie Prezesa Sekcji Piłki Nożnej Akademii Piłkarskiej GKS DOBRE.

Rodzaje wyróżnień

1.

Zasadniczymi wyróżnieniami uczestników Akademii Piłkarskiej są;

 • pochwała,
 • list gratulacyjny,
 • dyplom uznania,
 • nagroda rzeczowa

Organem właściwym do przyznania nagrody jest Prezes Stowarzyszenia oraz prowadzący zajęcia trenerzy.

Rodzaje kar dyscyplinarnych.

1.

Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec uczestnika Akademii Piłkarskiej są:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara odsunięcia uczestnika w wymiarze od 1 do 3 zajęć treningowych,
 • kara odsunięcia uczestnika od udziału w meczu , turnieju i innych form ruchu.
2.

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika Akademii Piłkarskiej, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

Postanowienia końcowe

1.

Akademia Piłkarska zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

2.

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.

3.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący zajęcia.

 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre

Edyta Wielądek

 

Prezes Sekcji Piłki Nożnej

Jarosław Wielądek

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ AKADEMII PIŁKARSKIEJ

POBIERZ REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ